Lakiviittaus työehtosopimuksen määräyksenä

Useimmissa työehtosopimuksissa käytetään lakiviittausta. Lakiviittauksella tarkoitetaan menettelyä, jossa työehtosopimukseen kirjoitetaan lainkohta sellaisenaan. Suppeampaakin viittaustekniikkaa käytetään esimerkiksi niin, että työehtosopimukseen kirjoitetaan vain lainkohta jäljentämättä sitä kokonaan ”yli- ja lisätyöstä maksettavasta korvauksesta säädetään Työaikalain 22 §:ssä” –tyyliin.

Työtuomioistuin on hiljakkoin antanut lakiviittauksen merkitystä koskevan tuomion. Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton välillä solmitussa työehtosopimuksessa on määräaikaisten työsopimusten käyttöä koskeva määräys:

2.1 TYÖSOPIMUKSEN SOLMIMINEN (Ylte)
2. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassaolevina (TSL 1:3 § 2. mom.).

TES-osallisista Suomen Journalistiliitto katsoi siteeratun lainkohdan olevat lakiviittaus, joka on normaali tes-määräys. Viestinnän keskusliitto puolestaan piti määräystä informatiivisena kirjauksena, johon ei liittynyt työehtosopimuslain mukaisia seuraamuksia ja menettelytapoja.

Työtuomioistuin asettui riidassa SJL:n kannalle vahvistaen liiton vaatimuksesta työehtosopimuksen oikeaksi tulkinnaksi sen, että Viestinnän Keskusliitto on velvollinen valvomaan sovitun määräyksen noudattamista samalla tavalla kuin muidenkin työehtosopimusmääräyksien kohdalla.

Tuomion perusteluissa Työtuomioistuin linjaa lakiviittausten roolin seuraavasti:

Työehtosopimuskäytännössä on yleistä se, että työehtosopimukseen otetaan työsuhteessa noudatettaviksi tarkoitettuja määräyksiä samansisältöisinä kuin ne ovat lainsäädännössä tai viittaamalla kysymyksessä olevaan lainsäännökseen. Ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu tai tarkoitettu, sovelletaan näitä määräyksiä silloin myös velvoittavina työehtosopimusmääräyksinä.

Työtuomioistuimen ratkaisu selkeyttää lakiviittausten käyttöön liittyneitä pulmia. Tuomion mukaan lakiviittaukset ovat normaaleja tes-määräyksiä, ellei toisin ole sovittu. Näyttötaakka on sillä osapuolella, joka väittää viittauksen olevan luonteeltaan vain tiedottava tai muu ei-tes-määräys. Toiseksi viittauksen luokitteleminen normaaliksi tes-määräykseksi tuo mukanaan myös työehtosopimuslain mukaisten tehosteiden käyttömahdollisuudet. Määräyksen rikkominen voi aiheuttaa työnantajalle hyvityssakon työehtosopimuksen tietensä rikkomisesta ja saman seuraamuksen kohteeksi joutuu työnantajaliitto jos se laiminlyö valvontavelvollisuutensa.

Markku Vuorinen
asianajaja