KHO (11/2022); Viranhaltijan työkyvyn olennaiseen vähenemiseen liittyvä irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet muuhun tehtävään

Toimistomme avusti kunnallista viranhaltijaa irtisanomista koskevassa asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tapauksessa oli riitaista se, oliko kaupunki täyttänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisen velvollisuutensa selvittää, olisiko viranhaltijan työkyvyn olennaiseen vähenemiseen liittyvä irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet muuhun tehtävään.

Viranhaltija ja kaupunki olivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksimielisiä siitä, että irtisanomista edeltävänä aikana viranhaltija oli ollut pitkäaikaisesti työkyvytön hoitamaan perushoitajan virkaansa kuuluvia tehtäviä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että työnantajan on tarjottava työkyvyttömyyden vuoksi virkasuhteestaan irtisanomisuhan alaiselle viranhaltijalle lähtökohtaisesti mitä tahansa sellaista tarjolla olevaa muuta työtä, johon hän koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksensa perusteella kykenee ja johon hän on kelpoinen. Kunnan velvollisuus tarjota muuta työtä edellyttää kuitenkin edellä mainitun lisäksi myös sitä, että viranhaltija todennäköisesti kykenee jäljellä olevan työkykynsä puitteissa selviytymään tarjolla olevista työtehtävistä.

Kaupungilla oli ennen viranhaltijan irtisanomista ollut haettavana useita koulunkäynninohjaajan tehtäviä, joiden kelpoisuusehtona oli soveltuva toisen asteen koulutus. Kaupunki esitti, etteivät koulunkäynninohjaajan tehtävät sovellu viranhaltijalle niiden fyysisten vaatimusten vuoksi. Kaupunki katsoi, että koulunkäynninohjaajan työssä on fyysisen rasittavuuden osalta paljon yhteneväisiä piirteitä perushoitajan työn kanssa. Lääkärinlausunnossa viranhaltijalle sopivana työnä oli pidetty fyysisesti vaihtelevaa, kevyehköä työtä, jossa voi hyödyntää hoitoalan koulutusta ja kokemusta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että saadun selvityksen perusteella koulunkäynninohjaajan tehtäviä ei voida fyysisen kuormittavuuden osalta rinnastaa viranhaltijan perushoitajan tehtäviin. Vaikka koulunkäynninohjaajan työhön voi sisältyä fyysisesti kuormittavia tehtäviä, on kaupungilla lisäksi velvollisuus mahdollisuuksien mukaan mukauttaa työhön liittyviä tehtäviä ja esimerkiksi työmenetelmiä tai työjärjestelyjä viranhaltijalle sopiviksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että viranhaltijan työkyvystä ja koulunkäynninohjaajan tehtävistä saadun selvityksen perusteella ei ole voitu pitää ilmeisenä, ettei viranhaltija jäljellä olevan työkykynsä puitteissa olisi kyennyt selviytymään koulunkäynninohjaajan työstä. Hänen kykyään näihin tehtäviin ei ollut selvitetty esimerkiksi työkokeilulla tai muulla asian selvittämiseen soveltuvalla tavalla. Korkein hallinto-oikeus otti huomioon myös viranhaltijan pitkään jatkuneen virkasuhteen kaupungin palveluksessa sekä sen, että viranhaltija oli irtisanomiseen liittyvässä kuulemistilaisuudessa ilmaissut kiinnostuksensa avoinna olleisiin koulunkäynninohjaajan tehtäviin. Näin ollen korkein hallinto-oikeus totesi, että kaupungin ei voida katsoa täyttäneen velvollisuuttaan selvittää, olisiko viranhaltija ollut sijoitettavissa muuhun kaupungin virka- tai työsuhteeseen irtisanomisen sijasta. Korkein hallinto-oikeus kumosi viranhaltijan irtisanomispäätöksen ja aiemman hallinto-oikeuden päätöksen.

Scroll to Top