Työtuomioistuin 2020:11; Osa-aikaiselle lentäjälle tuli maksaa täysi lentolisä

Toimistomme avusti Puolustusvoimissa upseerina toimivaa virkamiestä asiassa, joka koski oikeutta niin kutsuttuun lentolisään. Kyse oli siitä, oliko osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla virkamiehellä oikeus upseereihin ja määräaikaisiin reserviupseereihin sovellettavaa palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen liitteessä tarkoitettuun lentolisään täysimääräisenä myös osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana silloin, kun hän oli suorittaessaan hänelle kuuluvaa tai määrättyä tehtävää lentänyt vähintään kaksi tuntia kalenterikuukaudessa.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä muun ohella terveydentilan perusteella. Lain 10 §:n mukaan syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Edelleen yhdenvertaisuuslain 12 §:n 1 momentin mukaan erilainen kohtelu julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

Työtuomioistuimessa tuli selvitetyksi, että A on jäänyt 50 prosentin osatyökyvyttömyyseläkkeelle 1.7.2017 lukien. Osatyökyvyttömyys on johtunut A:n terveydentilasta. A on kuitenkin lentänyt vähintään kaksi tuntia kuukaudessa suurimman osan työskentelykuukausista myös osa-aikaisena ollessaan.

Tarkentavan virkaehtosopimuksen määräysten mukaan lentolisä maksetaan, jos virkamies on suorittaessaan hänelle kuuluvaa tai määrättyä tehtävää lentänyt vähintään kaksi tuntia kalenterikuukauden aikana. Työtuomioistuin katsoi, että A on tämän edellytyksen täyttäessään ollut lentolisän suhteen vertailukelpoisessa tilanteessa sellaisen kokoaikaisen virkamiehen kanssa, joka on yhtä lailla lentänyt vähintään edellytetyt kaksi tuntia kalenterikuukauden aikana, mutta jolle on kokoaikaisena työntekijänä maksettu lentolisä täysimääräisesti.

Kun A:lle maksettava lentolisä on määräytynyt osatyökyvyttömyyseläkkeen mukaisen työajan suhteessa (ollen 50 % täydestä lisästä), on häntä kohdeltu hänen terveydentilansa perusteella epäsuotuisammin kuin on kohdeltu vertailukelpoisessa tilanteessa olevaa kokoaikaista virkamiestä, jolla ei ole ollut terveydentilasta johtuvaa työkykyrajoitetta.

Työtuomioistuin katsoi, että työnantajapuoli ei ollut esittänyt asiassa sellaista selvitystä, jonka perusteella erilaisen kohtelun voitaisiin katsoa olevan yhdenvertaisuuslain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeutettua. Työtuomioistuimen mielestä ei voitu pitää oikeasuhtaisena sitä, että A:n täyttäessä lentolisän maksuperusteena olevan kahden lentotunnin edellytyksen, lisää ei maksettaisi täysimääräisenä osatyökyvyttömyydestä johtuen.

Näin ollen työtuomioistuin vahvisti, että A:lla on oikeus lentolisään täysimääräisesti myös osatyökyvyttömyyden ajalta silloin, kun A on lentänyt vähintään 2 tuntia kuukaudessa. Lisäksi työtuomioistuin tuomitsi valtiovarainministeriön maksamaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n nojalla hyvityssakkoa virkaehtosopimuksen tietensä rikkomisesta 5.000 euroa ja velvoitti valtiovarainministeriön korvaamaan JUKO:n oikeudenkäyntikulut.

Scroll to Top