Helsingin HO (8/2020): Uudelleensijoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä korvausta työntekijälle

Helsingin hovioikeus ratkaisi uudelleensijoitusvelvollisuutta koskevan riidan toimistomme edustaman työntekijän hyväksi. Myös käräjäoikeus oli tuominnut työnantajan maksamaan korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä, kun pitkän – lähes 40 vuoden yhdenjaksoisen – työuran tehnyt työntekijä oli sivuutettu yhtiössä vapautuneesta muusta työstä. Hovioikeus pysytti voimassa käräjäoikeuden tuomion.  

Jutussa oli kyse siitä, oliko työnantaja menetellyt väärin, kun se oli palkannut talon sisältä tehtävään toisen työntekijän, joka ei ollut irtisanomisuhan alainen. Sivuutetuksi avoimesta työstä joutui jo aiemmin irtisanottu työntekijä, joka sinällään täytti myös avoimeksi tulleen tehtävän vaatimukset. Hovioikeus totesi, että irtisanomisuhan alaisella työntekijällä on etuoikeus työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tarkoittamaan työhön. Sen mukaan uudelleensijoittamisvelvollisuutta ei poista se, että työnantajalla olisi tiedossa pätevämpi hakija saatavilla olevaan työhön, jos irtisanomisuhan alainen työntekijä täyttää työn vähimmäisvaatimukset tai täyttäisi ne kohtuullisen koulutuksen jälkeen.  Hovioikeuden mukaan työnantajan olisi tullut irtisanomisen vaihtoehtona sijoittaa edustamamme työntekijä avoinna olleeseen tehtävään. Yhtiö ei ollut näin menetellyt, vaan palkannut tehtävään henkilön, jolla ei ollut irtisanomisuhkaa. Hovioikeuden mukaan työnantajalla ei ole ollut asiallisia ja painavia perusteita irtisanoa työsuhdetta. Erityistä tuomiossa on hovioikeuden toteamus siitä, että työnantajalla on ollut henkilön pitkän työuran ja iän vuoksi korostettu velvollisuus selvittää, voidaanko hänet uudelleensijoittaa yhtiössä. Riidan lopputuloksena hovioikeus velvoitti työnantajan maksamaan työntekijälle korvauksena työsuhteen laittomasta päättämisestä viidentoista kuukauden palkkaa vastaavan määrän laillisine korkoineen. Lisäksi maksettavaksi tulivat kaikki työntekijän oikeuskulut.

Scroll to Top