Itä-Suomen HaO (10/2015): Seurakunnan talouspäällikön irtisanomiseen ei ollut perusteita

Toimistomme avusti erään seurakunnan talouspäällikkönä vuodesta 2011 lähtien työskennellyttä viranhaltijaa (valittaja), joka irtisanottiin virastaan loppuvuonna 2014. Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko seurakunnalla ollut kirkkolain edellyttämää asiallista ja painavaa syytä irtisanoa viranhaltija. Päätöksen viranhaltijan irtisanomisesta oli tehnyt seurakunnan kirkkoneuvosto.

Seurakunta perusteli valittajan irtisanomista sillä, että puutteellisen osaamisen vuoksi hän ei ollut riittävällä tavalla selviytynyt työtehtävistään. Valittajalle oli ennen irtisanomista annettu kirjallinen varoitus heinäkuussa 2014 työtehtäviensä puutteellisesta hoitamisesta. Asiassa oli riidatonta, että valittajan työtehtäviin kuuluneissa palkanmaksuissa ja taloushallinnon kirjanpidossa oli ilmennyt ongelmia. Riidatonta oli myöskin se, että seurakunta oli liittynyt Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) 1.9.2012 ja valittaja oli ollut seurakunnan ainoa taloushallinnon työntekijä 1.6.2013 lähtien. Kipaan liittymisen myötä seurakunnan taloushallintoon tuli merkittäviä muutoksia ja valittajan mukaan seurakunnan esittämät laiminlyönnit eivät johtuneet hänen toiminnastaan, vaan Kipan toiminnasta sekä ohjelmisto-ongelmista. Lisäksi Kipaan liittymisen myötä valittajan työtehtävät muuttuivat merkittävästi eikä hän saanut riittävästi ohjeistusta muuttuneiden työtehtävien omaksumiseen ja ainoana taloushallinnon työntekijänä hän koki työmääränsä olleen liian suuri.

Hallinto-oikeus katsoi irtisanomisen perusteeksi ilmoitettujen palkanmaksun ja taloushallinnon ongelmien johtuneen ainakin osittain valittajan oma-aloitteisuuden puutteesta ja hänen puutteellisesta osaamisestaan. Tapauksessa kävi kuitenkin ilmi, että valittajan työtehtävien suorittamiseen liittyvät puutteet johtuivat pitkälti seurakunnassa tehdyistä taloushallinnon muutoksista. Valittajaa ei ollut riittävästi ohjeistettu toimimaan taloushallinnon muutostilanteessa eikä seurakunta ollut ryhtynyt toimiin valittajan ohjeistamiseksi siinäkään vaiheessa, kun hänen toiminnassaan havaittiin ongelmia.

Hallinto-oikeuden mukaan seurakunnan olisi täytynyt ennen viranhaltijan irtisanomista selvittää, olisiko viranhaltija pystynyt selviytymään muuttuneista työtehtävistään perehdytyksen, vastuunjaon selkiyttämisen ja muiden työnjohdollisten toimenpiteiden avulla. Hallinto-oikeus kumosi kirkkoneuvoksen päätökset viranhaltijan irtisanomista koskien ja velvoitti seurakunnan korvaamaan viranhaltijan oikeudenkäyntikulut.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Scroll to Top