KKO 2019:35: Perehdyttämistyöstä kieltäytyneen Posti Oy:n työntekijän palkka- ja hyvitysvaatimukset hylättiin

Toimistomme avusti Posti Oy:n työntekijää asiassa, joka koski työnteon estymistä syksyllä 2015 toimeenpannun työtaistelun aikana. Asiasta on aikaisemmin uutisoitu nettisivuillamme, viimeksi vuonna 2017, kun Turun hovioikeus oli antanut tuomion.

Asiassa oli kysymys tilanteesta, jossa Posti oli hankkinut toimipaikkoihinsa vuokratyöntekijöitä sen jälkeen, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli ilmoittanut pian alkavasta työnseisauksesta. Vuokratyöntekijöitä oli ollut tarkoitus käyttää laillisen työtaistelun aikana työtaistelun piiriin kuuluvan työn teettämiseen. Ennen PAU:n julistaman työnseisauksen alkua Posti oli velvoittanut muun muassa PAU:n jäseniä perehdyttämään vuokratyöntekijät omaan työhönsä. PAU oli tämän johdosta julistanut alalle työtaistelutoimenpiteenä perehdyttämiskiellon.

Työtaistelun piiriin kuulunut PAU:n jäsen oli kahtena peräkkäisenä päivänä kieltäytynyt perehdyttämästä vuokratyöntekijää, mutta oli samalla ilmoittanut olevansa käytettävissä kaikkiin tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä. Posti oli sen jälkeen lähettänyt työntekijän kotiin molempina päivinä, eikä ollut maksanut hänelle palkkaa loppupäivän tunneilta.

Työntekijä voitti asiasta nostetun oikeusriidan sekä käräjä- että hovioikeudessa. Molemmat oikeusasteet katsoivat, että työnteon estyminen ei ollut johtunut työntekijästä, kun hän olisi voinut perehdytystehtävästä kieltäydyttyäänkin tehdä tavanomaiset lajittelu- ja jakelutyönsä. Kun työnteko oli estetty, oli Posti syrjinyt työntekijää tämän ammattiyhdistystoiminnan perusteella, koska perehdytyksestä kieltäytyminen oli perustunut järjestöpäätökseen. Käräjä- ja hovioikeus olivat tuominneet työntekijälle palkan kahdelta päivältä ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 2.000 euroa.

Korkein oikeus kumosi Turun hovioikeuden tuomion ja hylkäsi kanteen ja vapauttaen Postin kaikesta maksuvelvollisuudesta työntekijää kohtaan.

KKO:n mukaan Postilla oli ollut oikeus osoittaa työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista perehdyttämistyötä ja päättää työn suorittamisen tavasta. Postilla ei ollut velvollisuutta hyväksyä työntekijältä sellaista työsuoritusta, joka olisi käsittänyt ainoastaan lajittelu- ja jakelutyötä. Kun työnteko ei ollut estynyt työnantajasta johtuneesta syystä, Posti ei ollut velvollinen maksamaan palkkaa eikä palkan pidättäminen ollut ollut syrjivää. KKO äänesti ratkaisusta, lopputuloksen ratketessa äänin 3-2.

Scroll to Top