Länsi-Uudenmaan KO (1/2023): Koronapandemia ei aiheuttanut työnteon estymistä

Toimistomme avusti kunnan kirjaston työntekijää työnteon estymistä koskevassa riidassa. Kyse oli tilanteesta, jossa valtioneuvosto julisti poikkeusolot maaliskuussa 2020 ja linjasi kirjastojen sulkemisesta, minkä perusteella kunta ilmoitti työntekijälle, että koska työntekijän toimintayksikkö on määrätty suljettavaksi viranomaispäätöksellä, työntekijän työnteko estyy keskeytysajaksi. Kysymys siitä, olivatko valtioneuvoston linjaukset kirjastojen sulkemisesta työnantajaa velvoittavia ja estäneet työntekijän työnteon työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Käräjäoikeus totesi, että 16.3.2020 julkaistussa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa 140/2020 ja valtioneuvoston linjauksissa 16.3.2020 koskien kirjastojen sulkemista oli kysymys valtioneuvoston perustuslain 65 §:n nojalla antamasta ohjauksesta, eikä se siten ollut luonteeltaan oikeudellisesti velvoittava tai muutenkaan sitova ottaen huomioon kuntien perustuslaissa taattu itsehallinto. Mikään koronapandemian aikana annettu laki, asetus, määräys tai päätös sellaisenaan ei ole edellyttänyt tai sallinut työntekijöiden palkanmaksun keskeyttämistä määräajaksi. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että palkanmaksun keskeyttäminen työntekijän kohdalla oli voinut perustua vain työsopimuslakiin.

Käräjäoikeus totesi, että työsopimuslain 2 luvun 12 §:n säännöksen soveltamisen kannalta on keskeistä, että estymisen syyn tulee olla työnantajan omista päätöksistä riippumaton. Estymisen voitaisiin katsoa johtuvan työnantajasta riippumattomasta syystä, jos ulkopuolinen pakottava viranomaispäätös estäisi työn tekemisen. Mikäli työn tekemisen estyminen johtuu työnantajasta, pykälän sanamuodon mukainen tulkinta johtaa siihen, että työntekijälle on maksettava täysi palkka.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka kirjastotilojen sulkeminen asiakkailta on ollut koronaviruspandemiatilanteessa maaliskuussa 2020 vallitsevissa olosuhteissa perusteltu ratkaisu, on sulkemispäätöksen tehnyt työnantaja, eikä työn tekemisen estyminen ole johtunut ulkopuolisen viranomaisen pakottavasta päätöksestä. Näin ollen käräjäoikeus piti selvänä, että koronaviruspandemia tai valtioneuvoston linjaus kirjastojen sulkemisesta eivät ole tosiasiallisesti estäneet kirjastossa työskentelyä tai työntekijän työn tekemistä työsopimuslain 2 luvun 12 §:n tarkoittamalla tavalla ja tuomitsi työnantajan maksamaan työntekijälle täyden palkan työnteon keskeytymisen ajalta. Vastaavanlaisia käräjäoikeuden tuomioita on useampia.

Tuomio on lainvoimainen.

Scroll to Top