Pirkanmaan KO (4/2022): Järjestäytymättömän työnantajan työntekijöillä oli oikeus valita keskuudestaan luottamusmies

Toimistomme avusti työntekijöitä luottamusmiehen valintaa koskevassa riidassa. Tapauksessa kantajat oli valittu luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi työpaikkansa järjestäytyneiden työntekijöiden toimesta, ja valinnasta oli ilmoitettu heidän työnantajanaan olleelle yhtiölle. Työnantajayhtiö ei hyväksynyt luottamusmiesten valintaa, vaan ilmoitti työntekijöille, että yrityksessä voi henkilöstöä edustaa ainoastaan luottamusvaltuutettu. Työnantajan näkemyksen mukaan työnantaja ei ollut velvollinen noudattamaan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa koskevia sääntöjä, sillä kyseinen työnantaja oli järjestäytymätön. Siten työnantaja katsoi, että sillä ei ollut velvoitetta hyväksyä luottamusmiehen valintaa, eivätkä kantajat olleet tulleet luottamusmiehen tai varaluottamusmiehen asemiin.

Asiassa oli ensinnäkin kysymys siitä, onko järjestäytymättömällä työnantajalla ylipäätään velvollisuus noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen luottamusmiestä koskevia määräyksiä ja voidaanko työpaikalle valita näillä perustein luottamusmies. Toiseksi oikeus arvioi, oliko luottamusmiehen valinta tässä tapauksessa ollut menettelyltään pätevä. Kysymys oli myös luottamusmiehelle työehtosopimuksen mukaan tuosta tehtävästä maksettavasta korvauksesta.

Käräjäoikeus lähti arvioinnissaan korkeimman oikeuden 1990-luvulla ja 2000-luvulla tekemästä linjauksesta, jonka mukaan järjestäytymättömän työnantajan palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Sittemmin työsopimuslakia on uudistettu. Työsopimuslain muutoksilla ei käräjäoikeuden mukaan kuitenkaan ole ollut tähän vallitsevaan oikeustilaan vaikutusta, vaan lain muutokset ovat ainoastaan tuoneet luottamusmiehen rinnalle oikeuden luottamusvaltuutettuun niille työntekijöille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua luottamusmiehen valintaan.

Käräjäoikeuden mukaan oli selvää, että työehtosopimuksen yleissitovuuden perusteella sopimukseen sidottu työnantaja on velvollinen sallimaan ammattiyhdistyksen jäsenten valita keskuudestaan luottamusmies ja samoin on sallittava tämän luottamusmiehen toimiminen yrityksessä. Luottamusmiestä koskevat yleissitovan työehtosopimuksen normit ovat sellaisia työehtosopimuksen normeja, joita myös järjestäytymätön työnantaja on velvollinen noudattamaan. Luottamusmies oli näin ollen voitu valita kyseessä olevassa yrityksessä. Käräjäoikeus totesi, ettei luottamusmiehen valintamenettelyssä ollut tapahtunut sellaista virhettä, jonka perusteella luottamusmiehen valinta ei olisi ollut pätevä. Näin ollen oikeus vahvisti luottamusmiesaseman ja tuomitsi vastaajan maksamaan kantajalle vaaditut luottamusmiespalkkiot.

Scroll to Top