Tiivistelmä Helsingin HO:n ratkaisusta (4/2018)

Helsingin hovioikeus katsoi tuomiossaan, ettei työnantajalla ollut lokakuussa 2013 riittävää perustetta irtisanoa urheilu-uutisten toimittajan työsopimusta. Hovioikeus tuomitsi työnantajan suorittamaan irtisanotulle toimittajalle 6 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Toimistomme edusti asiassa kantajana ollutta työntekijää.

Toimittaja oli ollut työntekijänä vakinaisessa työsuhteessa. Työnantaja oli syksyllä 2013 päättänyt yhdenmukaistaa toimintaansa ja siirtyä entistä laajemmin alihankintaan, jonka seurauksena urheilu-uutisiin ja urheilun erikoislähetyksiin liittyvät toimittajapalvelut oli siirretty kokonaisuudessaan tilattavaksi alihankintana. Työntekijä oli lokakuussa 2013 irtisanottu taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyä koskevilla perusteilla.

Työntekijä vaati kanteessaan, että irtisanominen katsotaan työsopimuslain vastaiseksi ja että työnantaja velvoitetaan suorittamaan korvauksena 14 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että alihankintajärjestelyä koskenut irtisanomisperuste oli ollut todellinen, ja täten työnantajalla oli ollut asiallinen ja painava syy irtisanoa työntekijän toistaiseksi voimassa ollut työsopimus. Käräjäoikeus hylkäsi työntekijän kanteen.

Työntekijä valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen. Hovioikeus totesi ratkaisussaan, että töiden siirtäminen tehtäväksi alihankintana voi lähtökohtaisesti olla riittävä peruste työsuhteen päättämiselle. Työnantajalla oli ollut myös todellinen liiketaloudellinen pyrkimys siirtyä alihankinnan käyttämiseen. Asiassa tuli kuitenkin arvioida alihankintajärjestelyn toteuttamista ja sitä, liittyikö toteutukseen piirteitä, joiden vuoksi irtisanomisen ei voitaisi katsoa perustuneen asiallisiin ja painaviin syihin.

Hovioikeus katsoi ratkaisuissaan, että kyseisessä tapauksessa alihankintasuhteessa olleet tahot olivat olleet hyvin lähellä työsopimussuhteisia työntekijöitä, ja eräiden alihankintasopimusten oli verotukselliselta luonteeltaan katsottu olleen työsuhteita. Sittemmin työntekijän irtisanomishetken mukaista alihankintajärjestelyä on olennaisesti muutettu ja luovuttu kokonaan yksittäisen urheilutoimittajan kanssa tehdyistä alihankintasopimuksista.

Hovioikeuden mukaan työnantajan syksyllä 2013 toteuttamaa liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä ei voitu pitää pysyvänä, jonka vuoksi työsuhteen päättäminen ei ollut perustunut asialliseen ja painavaan syyhyn eikä työnantajalla ollut työsopimuslain 7 luvun 1 ja 3 §:n nojalla oikeutta irtisanoa työntekijää.

Hovioikeus harkitsi kohtuulliseksi korvaukseksi 6 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Määrässä otettiin huomioon mm. se, että työntekijä työllistyi välittömästi työsuhteen päättämisen jälkeen toisen työnantajan palveluksessa, vaikkakin entistä alemmalla palkalla.

Scroll to Top