Työtuomioistuin 2019:80: Ratkaisu irtisanomisasiassa ja työntekijöiden oikeudesta kieltäytyä pistokoeluonteisesta alkoholipuhallutuksesta

Toimistomme edusti työntekijää ja hänen ammattiliittoaan irtisanomista ja alkoholipuhallutusta koskevassa asiassa. Järjestyksenvalvojana työskennelleen henkilön työsuhde oli irtisanottu useaan eri syyhyn vedoten.

Työnantaja katsoi, että työntekijä oli oleskellut työvuoronsa aikana liian pitkiä aikoja hytissä. Työtuomioistuin arvioi, että työntekijä oli joillain käynneillään rikkonut velvoitteitaan. Työntekijälle oli annettu aiemmin samasta asiasta varoitus. Varoitus oli kuitenkin siihen kirjatun mukaan vain voimassa vuoden antopäivästään lukien. Työntekijän työsuhde irtisanottiin yli vuosi varoituksen antamisen jälkeen. Työtuomioistuin ei täten antanut varoitukselle ratkaisevaa merkitystä työsuhteen päättämisen edellytyksiä koskevassa harkinnassa.

Työnantaja vetosi siihen, että järjestyksen valvoja oli jättänyt palokierroksilla käymättä sellaisissa tarkastuspisteissä, jotka olisi ohjeiden mukaisesti tullut käydä läpi. Työtuomioistuin kuitenkin katsoi, että kierrosten läpikäyntiä koskeva käytäntö vaihteli eikä työnantaja itse ollut antanut perehdytystä niiden tekemiseen. Lisäksi työntekijäpuoli pystyi osoittamaan, etteivät irtisanotun järjestyksenvalvojan kierrokset aloittamisajankohdiltaan tai pituuksiltaan erityisesti poikenneet muiden järjestyksenvalvojien kierroksista eikä niissä ollut siten ilmennyt sellaisia poikkeamia, joita muilla järjestyksenvalvojilla ei olisi ollut. Työnantaja ei ollut muidenkaan menettelyyn puuttunut, vaikka sillä oli ollut kierroksia koskevat lokitiedot käytössään.

Työnantaja perusti irtisanomisen myös siihen, että työntekijä oli kieltäytynyt aluksella järjestetystä pistokoeluontoisesta puhallutuksesta. Kyse oli siitä, oliko hän tällä menettelyllä rikkonut työehtosopimuksen määräystä ja oliko työehtosopimuksella ylipäätään voitu asettaa velvollisuus osallistua pistokoeluontoiseen puhallutukseen. Työtuomioistuimen enemmistö (ään. 3-3) katsoi, että työehtosopimuksessa oleva määräys ei täyttänyt perustuslain mukaista edellytystä lailla säätämisestä. Sille, että työntekijälle oli kieltäytynyt pistokoeluontoisesta alkoholipuhallutuksesta, ei siten voitu antaa merkitystä työsuhteen päättämisen edellytyksiä koskevassa harkinnassa. Vähemmistön mielestä työehtosopimuksella voitiin tällainen velvollisuus asettaa.

Kokonaisarvioinnissa työtuomioistuin päätyi siihen, että työntekijän rikkomusta (hytissä oleskelu) ei voitu pitää sellaisena laiminlyöntinä, joka olisi muodostanut irtisanomisperusteen.

Työtuomioistuin katsoi, että työnantaja ei toiminut laivatoimikunnassa moitteettomasti ja asiallisesti työntekijää irtisanottaessa. Työtuomioistuin myös katsoi, että todellinen syy päättämiselle saattoi olla kieltäytyminen alkoholipuhallutuksesta tai muut epäasialliset henkilöön liittyvät syyt.

Työtuomioistuin katsoi kohtuulliseksi korvaukseksi 10 kuukauden palkan. Harkinnassa otettiin huomioon työntekijän työttömyyden kesto, ansiotulojen lasku, hänen oma myötävaikutuksensa päättämiseen eli velvoitteiden rikkominen, varoituksen antamatta jättäminen ja irtisanomisen loukkaavuus.

Scroll to Top