TT 2021:7

Toimistomme avusti Teollisuusliitto ry:tä työtuomioistuimessa koskien työehtosopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan kilpailukykysopimuksen mukaisen vuosittaisen työajan pidentämistä koskevaa tulkintaa. Työntekijä ja työnantaja olivat sopineet osittaisesta hoitovapaasta, jonka mukaan työntekijän työaika määräytyi. Työnantaja ja työntekijä eivät olleet sopineet työehtosopimuksen mukaisesta vuosittaisen työajan pidentämisestä. Työnantaja oli yksipuolisesti siirtänyt niin sanotut kiky-tunnit työntekijän liukumasaldoon miinustunneiksi. Työtuomioistuimessa oli kyse siitä, onko osittaisella hoitovapaalla olevalle työntekijälle voitu määrätä työajan pidennystunteja vuosittaista työajan pidentämistä koskevan pöytäkirjan niin sanotun perälautamääräyksen perusteella sopimatta asiasta työntekijän kanssa.

Työtuomioistuin katsoi, että työsopimuslain säännökset osittaisesta hoitovapaasta ovat pakottavaa oikeutta, eikä niistä voida poiketa työehtosopimuksella, vaan osittaisesta hoitovapaasta tulee sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Työsopimuslain säännöksen pakottavuus ja vanhempainvapaadirektiivi estivät työantajaa yksipuolisesti muuttamasta osittaista hoitovapaata koskevaa sopimusta perälautamääräyksen perusteella, vaikka työehtosopimusosapuolet olisivat niin tarkoittaneet. Työtuomioistuin katsoi, että tällaisesta yksipuolisesta muutoksesta ei olisi voitu pätevästi sopia työehtosopimusosapuolten kesken ja että työnantaja ei voinut perälaudan nojalla määrätä yksipuolisesti työajan pidennystä työntekijälle.

Scroll to Top