Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (9/2020): Valittajalla oli oikeus saada palkkaturvana yhteistoimintalain mukaista hyvitystä

Palkkaturvalain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos palkkaturvana haettu saatava on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena.

Palkkaturvalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 104/1998 vp) mukaan palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus evätä palkkaturva siltä osin kuin palkkaturvana haettu saatava on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena. Tällainen tilanne voisi olla kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun velallisyritys on ollut vähävarainen ja yrityksen palveluksessa olevat, erityisesti yrityksessä määräysvaltaa käyttävien henkilöiden perheenjäsenet tai muutoin läheiset henkilöt, pyrkivät saamaan taloudellista etua vaatimalla kohtuuttoman suuria palkkasaataviaan maksettavaksi palkkaturvana. Epäsuhdetta arvioitaessa otettaisiin huomioon kyseiselle henkilölle aiemmin maksettu palkka, työsuhteen kesto, työn vaativuus ja paikkakunnalla samasta työstä yleensä maksettava palkka. Sen sijaan esimerkiksi laittomasta irtisanomisesta tuomittua vahingonkorvausta, joka ei perustu tehtyyn työhön, ei voitaisi tämän lainkohdan perusteella hylätä.

Toimistomme edustama valittaja oli hakenut palkkaturvana yhteistoimintalain 62 §:n mukaista hyvitystä yhteensä 15.000 euroa. Valituksenalaisella päätöksellä valittajalle oli maksettu palkkaturvana yhteistoimintalain mukaista hyvitystä 7.500,89 euroa. Mainittua suurempi määrä oli hylätty palkkaturvalain 8 §:n 1 momentin 2-kohdan perusteella. Ottaen huomioon mainitun lainkohdan sanamuoto sekä palkkaturvalakia koskevassa hallituksen esityksessä lausuttu, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoi, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ei olisi tullut hylätä hakemusta mainituilla perusteella.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta totesi, että valittajaa olisi ennen palkkaturvapäätöksen antamista tullut kuulla kaikista sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka vaikuttivat asian ratkaisuun.

Asiassa oli lisäksi vaadittu oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoi, että asiassa annettava ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Tämän vuoksi Uudenmaan ELY-keskus määrättiin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut vaaditulla tavalla.

Näin ollen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian Uudenmaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Scroll to Top