Vaasan HO (1/2016): Taksiyhtiön palkanmaksujärjestelmä oli työaikalain vastainen

Toimistomme avusti taksinkuljettajana työskennellyttä henkilöä riidassa, jossa oli kyse taksiyhtiön käyttämästä palkanmaksujärjestelmästä. Tapauksessa tuli ratkaista, olivatko kantajalle maksettujen palkanlisien laskentaperusteet tunti- vai prosenttipalkan mukaan määräytyviä ja olivatko kanteessa tarkoitetut lisät tosiasiassa sisällytetty prosenttipalkkaan.

Työntekijän ja yhtiön välisen työsopimuksen mukaan työntekijän palkasta oli todettu seuraavaa:

  1. Palkka on 5,70 euroa tunnilta ja sen mukaisesti määräytyy myös ylitöistä ja sunnuntaitöistä maksettavan palkan suuruus siten, kuin työaikalaissa on säädetty.
  2. Työntekijällä on mahdollisuus suorituslisään, jonka perusteena on 35 % ko. palkanmaksukauden (2 viikkoa) ajotulojensa arvonlisäverottomasta yhteissummasta, siten kuin jäljempänä kohdassa 3 todetaan.
  3. Suorituslisä on edellä 2. kohdan mukaan määräytyvä määrä vähennettynä 1. kohdassa mainitusta palkkasummasta, johon sisältyy peruspalkka, ylityökorvaukset ja sunnuntailisät. Mikäli erotus on negatiivinen, suorituslisää ei makseta.

Työsopimuksessa ei ollut tuntitakuuta eikä työnantaja ollut sitoutunut taksiliikenteen työehtosopimukseen.

Työntekijä työskenteli taksinkuljettajana yhtiössä ajalla 16.6.2006-14.12.2012. Työntekijä katsoi, että palkkausperuste oli alalla yleisesti käytössä oleva prosenttipalkka. Joka tapauksessa kantajan mukaan työso-pimuksen mukainen tuntipalkka on ollut kohtuuttoman alhainen. Kantaja vaati yhtiön velvoittamista suorittamaan maksamatta jääneitä ylityö- ja sunnuntaikorvauksia, jotka työaikalain mukaan olisi tullut maksaa.

Yhtiön mukaan palkkausjärjestelmä perustui tuntipalkkaukseen. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että palkkaus oli suoriteperusteinen, koska kantajalle oli maksettu palkkaa 35 % ajotuloista työtuntien määrästä riippumatta. Lisäksi hovioikeus tulkitsi, että työaikalain säännösten mukaan palkan laskentaperusteet on oltava samansuuruiset sekä peruspalkan että ylitöistä ja sunnuntaitöistä maksettavien lisien osalta. Kantajan peruspalkan perusteena oli ollut 5,70 euroa tunnilta ja korvausten laskentaperusteet olivat vaihdelleet 10,89 eurosta 18,64 euroon.

Hovioikeus katsoi, että taksiyhtiön käyttämä palkkausjärjestelmä oli ollut ylityö- ja sunnuntaityötuntien osalta suoriteperusteinen eikä perustuntipalkkaa ollut käytetty palkanmääräytymisperusteena. Ylityö- ja sunnuntaityökorvauksia ei ollut myöskään tosiasiassa maksettu, vaan ne oli ainoastaan huomioitu prosenttipalkkaa laskettaessa. Palkanmaksuperuste oli tosiasiassa prosenttipalkka. Edellä mainituista syistä johtuen hovioikeus katsoi, että yhtiön käyttämä palkanmaksujärjestelmä oli työaikalain vastainen.

Yhtiö velvoitettiin suorittamaan työntekijälle käräjäoikeuden tuomitsemat korvaukset sekä työntekijän oikeudenkäyntikulut. Kantajalle tuomitut korvaukset koostuivat maksamatta jääneistä palkan korotusosista vuosilta 2011 ja 2012, korvaukset olivat yhteensä noin 28.800 euroa. Tuomio on lainvoimainen.

Scroll to Top