Ajankohtaista työoikeudesta

 

Itä-Uudenmaan KO (04/2020): YT-velvoitteiden rikkomisesta tuomittiin korkea korvaus työntekijälle

Turun HO (04/2020): Työtapaturmassa vammautuneelle työntekijälle olisi irtisanomisen asemesta tullut osoittaa hänen terveydentilaansa nähden sopivampia töitä

Itä-Uudenmaan KO (03/2020): Lakisääteisen työeläkkeen pienentyminen ei oikeuttanut heikentämään työsopimuksessa sovittua parempaa eläke-etua

Itä-Suomen HO (03/2020): Kaupungilla ei ollut oikeutta irtisanoa epärehellisiksi epäiltyjen suurtalouskokkien työsuhteita

Vaasan HO (03/2020): Taksinkuljettajaa ei saanut irtisanoa, koska hänellä oli työaikalain leposääntelystä johtuva hyväksyttävä syy kieltäytyä työnantajan osoittamista sopimuskuljetuksista

Helsingin HO (02/2020): Työnantaja velvoitettiin suorittamaan korvauksia työntekijälle mm. työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

KHO 02/2020: Koulutuskuntayhtymällä ei ollut ollut oikeutta irtisanoa lehtoria

TT 2020:11: Osa-aikaiselle lentäjälle tuli maksaa täysi lentolisä

Varsinais-Suomen KO 02/2020: Työnantaja ei saanut pidentää työntekijän työaikaa työehtosopimukseen vedoten

KKO 01/2020: Valtio velvoitettiin maksamaan irtisanotulle virkamiehelle hyvitystä valtion yhteistoimintalain rikkomisesta

 

2019

Helsingin HO 12/2019: Seurakunta tuomittiin korvauksiin ortodoksipapin työsuhdetta koskeneessa riidassa

Itä-Suomen HO 11/2019: ”Pekkasista” yli neljännesmiljoonan lasku työnantajalle

Työtuomioistuin (11/2019): Osastonsihteereihin tuli soveltaa samaa työaikamuotoa kuin hallinto- ja palvelusihteereihin

Länsi-Uudenmaan KO (11/2019): Työnantajalla ei ollut ollut oikeutta yksipuolisesti lisätä työntekijän viikoittaista työaikaa puolella tunnilla

KHO (09/2019): Korkein hallinto-oikeus kumosi virkasuhteen irtisanomista koskevat päätökset

Rovaniemen HO (09/2019): Kuntayhtymällä ei ollut perustetta päättää kantajan työsuhdetta

KKO 2019:65 (08/2019): Oikeudenkäyntikulut oikeudellisesti epäselvässä asiassa 

Turun HO (08/2019): Liikkeenluovutukseen liittyneet irtisanomiskiistat

Rovaniemen HO (08/2019): Henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen perusteeton päättäminen

TT 2019:81: Kulkemiset työpaikalla vaatteiden vaihtoineen lepotauon yhteydessä kuuluu työaikaan

TT 2019:80: Ratkaisu irtisanomisasiassa ja työntekijöiden oikeudesta kieltäytyä pistokoeluonteisesta alkoholipuhallutuksesta

Turun HO (07/2019): Tuomio liittyen useisiin määräaikaisiin työsopimuksiin

Länsi-Uudenmaan KO (02/2019): Kunta syrji naispuolista huoltomiestä

KKO 2019:35: Perehdyttämistyöstä kieltäytyneen Postin työntekijän palkka- ja hyvitysvaatimukset hylättiin 

 

2018

Työtuomioistuin (12/2018): Laiton irtisanominen ja neuvottelujärjestyksen rikkominen

Helsingin hovioikeus (12/2018): Oikeus korvaukseen liikenneonnettomuudessa aiheutuneesta aivovammasta ja sen jälkitilasta

Itä-Suomen HO:n tuomio (09/2018) liittyen liikkeen luovutukseen ja äitiysvapaalla olevien työntekijöiden työsopimusten päättämiseen

KKO 2018:40: Ratkaisu työtaistelun aikana sairastuneen työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan

KKO 2018:39: Syrjintä työntekijän terveydentilan perusteella

KKO 2018:31: Työhönotto ja syrjintä

Tiivistelmä HHO:n ratkaisusta (04/2018)

Tiivistelmä KKO:n ratkaisusta (02/2018)

Työtuomioistuin (02/2018): Ratkaisu koskien sairauden perusteella tapahtunutta irtisanomista ja muun työn selvittämisvelvollisuutta

 

2017

Turun hovioikeus (11/2017): Työnantaja ei saanut kieltäytyä ottamasta vastaan työntekijän osittaista työsuoritusta eikä työnantajalla ollut oikeutta pidättää työntekijän palkkaa edes osaksi, kun työntekijä oli kieltäytynyt työstä laillisen työtaistelun johdosta

Työtuomioistuin käsitteli vanhentumis- ja kanneaikoja työehtosopimuksen tulkintaa ja ylläpitokorvauksia koskevassa asiassa

Helsingin HO (09/2017): Siirtyessään alihankintaan yhtiö oli rikkonut lojaliteettivelvoitettaan eikä sen vuoksi työsopimuksen irtisanomiseen ollut laillista perustetta

KKO (08/2017) katsoi TSL 7 luvun 4 §:n mukaisen velvoitteen koskevan myös määräaikaisin työsopimuksin pitkään työllistynyttä kantajaa 

EUT (07/2017): Lapsikylässä työskentelevien sijaisvanhempien työn ei katsottu kuuluvan EU:n työaikadirektiivin 17 artiklan 1 kohdan poikkeuksen soveltamisalaan

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätös (06/2017): Palkkaturvaviranomaisella ei ollut palkkaturvalain 8 §:n mukaista oikeutta rajoittaa palkkaturvana maksettavaa määrää, kun kyse oli TSL 12 luvun 2 §:n mukaisesta päättämiskorvauksesta. Palkkaturvapäätöstä ei saanut hylätä perustuen sellaiseen hakijan vastapuolen lausumaan, josta hakijaa ei ollut kuultu

TT (05/2017): Ratkaisu ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimuksen ylityötä ja sen korvaamista koskevan työehtosopimusmääräyksen tulkinnasta

KKO (05/2017): Irtisanottu vientipäällikkö voitti irtisanomisriitansa

KKO (05/2017): Korkein oikeus tuomitsi tasa-arvolain mukaista hyvitystä 10.000 euroa, kun työnantaja noudatti työehtosopimusta, jonka noudattaminen johti välilliseen syrjintään

Rovaniemen HO (05/2017): Tuomio työntekijän palkkasaatavia ja työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa

KKO (04/2017): Työnantajan tuli noudattaa työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1 momentin mukaista luottamusmiehen erityistä irtisanomissuojaa työsopimusta päättäessään luottamusmiehen valinnassa tapahtuneesta menettelytapavirheestä huolimatta

KHO (02/2017): Kuulemisessa tapahtuneet virheellisyydet johtivat virkasuhteen purkamista koskevan päätöksen kumoamiseen

Itä-Suomen HO (02/2017): Työntekijällä oli oikeus purkaa työsopimuksensa työnantajan epäasiallisen ja syrjivän kohtelun vuoksi

KKO (02/2017): Ei valituslupaa tapauksessa, jossa pikkujoulussa tapahtunut kahden työtoverin välinen konflikti johti yksiin potkuihin – yhtiö rikkoi tasapuolisen kohtelun vaatimusta ja irtisanominen oli täten lainvastainen.

 

2016

KKO (11/2016): Työntekijän työsopimusta pidettiin purkautuneena, vaikka työsuhteen yksipuolisten ehtojen muuttamisen vaatimuksena oleva irtisanomisaika ei ollut täyttynyt - Työsopimuksen käsittelemiselle purkautuneena ei ollut työsopimuslain mukaista perustetta

KKO (09/2016): Ei valituslupaa nosturikauppaa koskeneessa yhteistoimintariidassa

Rovaniemen HO (06/2016): Yhteydenotto liittoon johti työntekijän laittomaan irtisanomiseen

TT (06/2016): Jokamiesluokassa loukkaantuminen oikeutti sairausajan palkkaan

Itä-Suomen HO (05/2015) ei myöntänyt kaupungille valituslupaa: Kaupungilla ei ollut oikeutta irtisanoa päihtyneenä töihin tulleen työntekijän työsuhdetta varoitusta antamatta

TT (04/2016): Virolaisella konepäälliköllä oli oikeus saada työnantajalta korvaus kaikista kurssimaksuista, jotka olivat aiheutuneet osallistumisesta kansainvälisen yleissopimuksen määrittelemille kursseille

KKO (03/2016): Ylioppilaskunnan tuli noudattaa ylioppilaskunnan julkaisemassa aikakauslehdessä toimittajana työskennelleeseen yleissitovana lehdistön työehtosopimusta

Rovaniemen HO (03/2016): Kahden osa-aikaeläkkeellä olevan työntekijän irtisanominen oli perusteeton ja syrjivä – vahingonkorvauksen perusteena käytettävänä palkan määränä oli pidettävä työsuhteen päättymishetken palkkaa

Helsingin HO (03/2016): Yhtiön toimituspäällikkönä työskennelleen henkilön työsuhteeseen tuli soveltaa yleissitovaa lehdistön työehtosopimusta – tuomioistuimen tulkinnan mukaan yhtiötä pidettiin viestintäalan yrityksen sijasta lehtiyrityksenä

KKO (03/2016): Ei valituslupaa työnantajalle ”keltaisen tessin” soveltamisriidassa

KKO (03/2016): Turvatarkastajalle piti maksaa palkka työnteon estymisen ajalta

KKO (02/2016): Edellytyksiä hakijavakuuden palauttamiselle ulosottoasiassa ei ollut – Kanneaika vahingonkorvausvaateiden esittämiselle oli vielä avoinna

Itä-Suomen HO (02/2016): Työnantaja oli vastuussa työtapaturmassa työntekijälle aiheutuneista vahingoista. Vakuutusoikeus oli hylännyt työntekijän vaatimukset puuttuvan syy-yhteyden vuoksi.

Itä-Suomen HO (02/2016): Yleissitovan työehtosopimuksen mukainen palkka ei ollut kohtuuton tai hyvän tavan vastainen, uusiin väitteisiin ei saanut vedota enää hovioikeudessa

Helsingin HO (01/2016): Työntekijällä oikeus saada saatavansa vahvistetuksi valtiolta palkkaturvalain perusteella vaikka työnantajayhtiötä ei ollut osoitettu maksukyvyttömäksi

TT (01/2016): Paikallinen sopiminen osa-aikatyön käytössä leipomoalalla

Vaasan HO (01/2016): Taksiyhtiön palkanmaksujärjestelmä oli työaikalain vastainen

 

2015

TT (12/2015): Pääluottamusmies irtisanottiin luottamusmiessopimuksen vastaisesti

Rovaniemen HO (11/2015): Raskaana olevan lähihoitajan määräaikaisen työsopimuksen perusteen muuttaminen katsottiin syrjinnäksi

Helsingin HO (11/2015): Makeistyöntekijän määräaikaisille työsopimuksille ei ollut perusteita

Itä-Suomen HaO (10/2015): Seurakunnan talouspäällikön irtisanomiseen ei ollut perusteita

Itä-Suomen HO (10/2015): Toimitusjohtajalla oli oikeus erorahaan

Rovaniemen HO (08/2015): Työntekijälle korvausta työtapaturman johdosta

Helsingin HO (06/2015) antoi tuomion koskien sopimusten ketjutusta

KKO ei myöntänyt valituslupaa Itä-Suomen hovioikeuden työsyrjintää koskevaan tuomioon

TT (04/2015): Työehtosopimuksen tulkinta taloushenkilökunnan määritelmästä

Rovaniemen HO (02/2015): Väitetyn ammattitaidon puutteen vuoksi irtisanotulle työntekijälle korvauksia

TT (03/2015): Luottamusmiehen irtisanomisesta yli 130.000 euron korvaukset

Turun HO (02/2015): Trukkikuskin työsopimuksen purkamiselle yhtiön väittämällä työturvallisuuden vakavalla ja tahallisella vaarantamisella ilman varoitusta ei ollut perustetta

Turun HO (02/2015): Työsopimus oli edelleen voimassa, kun työnantaja oli uudelleensijoittamisen jälkeen suorittanut työntekijän työsopimuksen koeaikapurun ja päättänyt tämän työsuhteen kokonaisuudessaan. Siten työnantaja päätti uusiin tehtäviin siirretyn työntekijän työsopimuksen työsopimuslain vastaisesti

Länsi-Uudenmaan KäO (01/2015): Työnantajan johdolle ehdollista työturvallisuusrikoksesta

Etelä-Pohjanmaan KäO (01/2015): Kaulintakoneen puutteellinen suojaus johti vakaviin seurauksiin